Afwezigheden

Beste ouder

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes jaar wordt.

Voor het voldoen aan deze leerplicht heeft u gekozen voor de inschrijving in een school. Inschrijven alleen is niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Wanneer uw kind afwezig zal zijn dan belt u dezelfde dag ’s morgens nog naar school om haar/hem af te melden. Attesten die de afwezigheid van uw kind wettigen dienen in de daarvoor bestemde brievenbus bezorgd te worden de dag dat uw kind opnieuw op school is.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

1. Ziekte

 • a. Meer dan drie opeenvolgende dagen ziek?
  Dan is een medisch attest vereist. Dit attest kan alleen komen van een geneesheer, geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis.
  Gewone raadplegingen moeten indien mogelijk BUITEN de schooluren plaatsvinden.
  Psychologen zijn NIET gemachtigd om een medisch attest uit te schrijven. Hiervoor heeft u de goedkeuring van een psychiater of geneesheer nodig.
 • b. Tot maximum drie opeenvolgende dagen ziek?
  Dan is een Z-briefje van één van de ouders voldoende. Per schooljaar kunt u 4 ziektebriefjes uitschrijven voor afwezig door ziekte van maximum drie dagen. (Het gekleurde blad, Z1-Z4)
  Zijn de ziektebriefjes op? Dan dient u ook een medisch attest van de dokter binnen te brengen (zie hierboven).

2. Van rechtswege

 • a. Bijwonen begrafenis of huwelijk van familie
  U dient een bewijs mee te brengen in de vorm van een rouwbrief of een bewijs van de diensten van de gemeente dat uw kind die dag aanwezig was bij de plechtigheid.
 • b. Oproep voor de rechtbank of andere officiële instantie
  U dient een bewijs van de rechtbank of instantie mee te brengen.
 • c. Overmacht
  Door extreme weersomstandigheden bent u / uw kind niet in de mogelijkheid om tot aan de school te komen.
 • d. Levensbeschouwelijke feestdagen
  Enkel de feestdagen van de door de grondwet erkende godsdiensten. Voor de islam gaat het hier om 1 dag voor het Suikerfeest en 1 dag voor het Offerfeest.
 • e. Deelname aan een selectie voor topsporters
  De sportfederatie geeft uw kind hier een attest voor afwezigheid mee.

3. Afwezigheden met toestemming van de directie

 • Zijn er andere omstandigheden waar de afwezigheid van uw kind vereist is, dan kunt u OP VOORHAND hiervoor een aanvraag doen bij de directie. De directie keurt dit op haar beurt goed of af.